Có 1 kết quả:

sè zhǎng

1/1

sè zhǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

head of a division of the music academy of the imperial court

Một số bài thơ có sử dụng