Có 1 kết quả:

sè xiāng wèi jù quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to smell, look and taste great