Có 1 kết quả:

sè guǐ

1/1

sè guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lecher
(2) pervert