Có 1 kết quả:

sè mó

1/1

sè mó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sex fiend
(2) molester
(3) sex attacker
(4) sex demon (a spirit that enters people's souls and makes them desire sex)