Có 1 kết quả:

yàn rú táo lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. beautiful as peach and prune
(2) fig. radiant beauty