Có 1 kết quả:

yàn qíng

1/1

yàn qíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) romantic love
(2) romance
(3) erotic (novel etc)