Có 1 kết quả:

yàn sè

1/1

yàn sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beauty
(2) glamor
(3) voluptuousness