Có 1 kết quả:

yàn yù

1/1

yàn yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) encounter with a beautiful woman
(2) romance
(3) affair