Có 1 kết quả:

yàn yáng tiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bright sunny day
(2) blazing hot day