Có 1 kết quả:

yàn yě

1/1

yàn yě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bewitching
(2) beautiful

Một số bài thơ có sử dụng