Có 1 kết quả:

yàn xiàn

1/1

yàn xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to envy
(2) to admire