Có 1 kết quả:

Àì dīng Hú

1/1

Àì dīng Hú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ayding Lake (Aydingkol) in Xinjiang