Có 1 kết quả:

ài dōng huā

1/1

ài dōng huā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) coltsfoot flower (used in TCM)
(2) Flos Farfarae