Có 1 kết quả:

Àì hā mài dá bā dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ahmedabad, largest city in west Indian state Gujarat 古吉拉特[Gu3 ji2 la1 te4]