Có 1 kết quả:

Àì gé ní sī · Shǐ mò tè lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

Agnes Smedley (1892-1950), US journalist who reported on China, esp. the communist side