Có 1 kết quả:

ài tiáo jiǔ

1/1

ài tiáo jiǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stick moxibustion
(2) poling (TCM)