Có 1 kết quả:

ài jiǔ

1/1

ài jiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

moxibustion (TCM)