Có 1 kết quả:

ài zhù jiǔ

1/1

ài zhù jiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cone moxibustion (TCM)