Có 1 kết quả:

Àì sà kè · Niú dùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist