Có 1 kết quả:

jié yú ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to save
(2) savings