Có 1 kết quả:

jié yú

1/1

jié yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to save
(2) savings