Có 1 kết quả:

jié qì mén ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧˋ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

throttle