Có 1 kết quả:

jié qì mén

1/1

jié qì mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

throttle