Có 1 kết quả:

jié néng

1/1

jié néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to save energy
(2) energy-saving