Có 1 kết quả:

jié xuǎn

1/1

jié xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) excerpt
(2) selection (from a book)
(3) to select
(4) to choose an extract