Có 1 kết quả:

yù nǎi

1/1

yù nǎi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tên gọi chung các loại khoai

Từ điển Trung-Anh

taro