Có 1 kết quả:

sháo yào

1/1

sháo yào

giản thể

Từ điển phổ thông

hoa thược dược

Từ điển Trung-Anh

(1) Chinese peony (Paeonia lactiflora)
(2) common herbaceous peony
(3) peony used in TCM