Có 1 kết quả:

máng xiāo

1/1

máng xiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mirabilite (Na2SO4x10H2O)
(2) Glauber's salt