Có 1 kết quả:

zhī fén huì tàn ㄓ ㄈㄣˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. when one grass burns the other grass sighs (idiom); fig. to have sympathy with a like-minded person in distress