Có 1 kết quả:

zhī lán yù shù ㄓ ㄌㄢˊ ㄩˋ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. orchids and jade trees (idiom); fig. a child with splendid future prospects