Có 1 kết quả:

zhī ma lǜ dòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) trivial
(2) minute (size)