Có 1 kết quả:

gài lán

1/1

gài lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 芥藍|芥蓝[gai4 lan2]