Có 1 kết quả:

jiè zǐ qì

1/1

jiè zǐ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mustard gas