Có 1 kết quả:

jiè lán niú ròu

1/1

Từ điển Trung-Anh

beef with broccoli