Có 1 kết quả:

fēn xiāng

1/1

fēn xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fragrance
(2) fragrant

Một số bài thơ có sử dụng