Có 1 kết quả:

bā lè

1/1

bā lè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

guava (loanword from Taiwanese)