Có 1 kết quả:

bā lā

1/1

bā lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

guava (loanword from Taiwanese)