Có 1 kết quả:

bā lěi

1/1

bā lěi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ballet (loanword)