Có 1 kết quả:

Ruì shì guī mó

1/1

Từ điển Trung-Anh

Richter scale