Có 1 kết quả:

huā bù léng dēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) gaudy
(2) repulsively colored