Có 1 kết quả:

huā qiào

1/1

huā qiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fancy
(2) gaudy

Một số bài thơ có sử dụng