Có 2 kết quả:

huā érhuār

1/2

huā ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) style of folk song popular in Gansu, Qinghai and Ningxia
(2) CL:首[shou3]

Một số bài thơ có sử dụng

huār

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 花[hua1]

Một số bài thơ có sử dụng