Có 1 kết quả:

huā juǎn

1/1

huā juǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese steamed twisted bread roll