Có 1 kết quả:

huā tái

1/1

huā tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flower bed
(2) flower terrace
(3) flower stand