Có 1 kết quả:

huā hǎo yuè yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. lovely flowers, round moon (idiom); fig. everything is wonderful
(2) perfect happiness
(3) conjugal bliss