Có 1 kết quả:

huā xīn dà luó bo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) womanizer
(2) skirt-chaser