Có 1 kết quả:

huā kuò hào

1/1

huā kuò hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) braces
(2) curly brackets { }