Có 1 kết quả:

huā dàn

1/1

huā dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

role of vivacious young female in Chinese opera