Có 1 kết quả:

huā yǒu chóng kāi rì , rén wú zài shào nián

1/1

Từ điển Trung-Anh

a flower may blossom again, but a person cannot get young again (proverb)