Có 1 kết quả:

huā zhāo yuè xī

1/1

huā zhāo yuè xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a beautiful day
(2) cf Birthday of the Flowers on lunar 15th February and Mid-autumn Festival on lunar 15th August