Có 1 kết quả:

Huā guǒ Shān

1/1

Huā guǒ Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Mount Huaguo in Jiangsu, featured in 西遊記|西游记[Xi1 you2 Ji4], tourist destination
(2) (also the name of mountains in other parts of China)