Có 1 kết quả:

huā zhī zhāo zhǎn

1/1

huā zhī zhāo zhǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. lovely scene of blossoming plants swaying in the breeze (idiom)
(2) fig. gorgeously dressed (woman)